معرفی بازی حکم
معرفی بازی حکم

برای شروع بازی حکم چهار نفره، چهار بازیکن به صورت گرـد نشسته و افــراد روبرو، دو به دو بـاهم گروه می‌شوند. درنتیجـــه امتیـــاز افـــراد روبــــرو به صـــورت مشتــــرک محاسبه می‌شود. سپس بایدحاکم را تعیین کنیم. نحوه تعیین حاکم برای تعیین حاکم معمولا یک نفر شروع به پخش کارت می‌کند و جــــلـــوی هر نفر یک کارت می‌گذارد. اولیـــن کسی که بـرگ آس ( از هر خالی باشد مهم نیست ) بــه او بیـفـتـد به عنوان حاکم بازی انتخاب می‌شود.
فردی که مسئول پخش کـــارت‌ها شده در ایـــن مرحله از حاکم شروع کرده و به هر بازیکن 5 کارت می‌دهد. سپس باید صبر کند تا حاکم حکم را تعیین کند. بعد از تعیین شدن حکم، به هر بازیکن 4 کــارت داده‌ می‌شود تا کــارت‌ها تمام شوند. در نهایت هــر بازیکن 13 کارت خواهد داشت. ترتیب ارزش کارت‌ها در بازی حکم آس از همــه کارت‌های یک خال با ارزش‌تر است.
بعد از آس شـــاه، بی‌بی، سرباز، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2 امــا نکــتــه اصلـی اینجــاست کـه ارزش برگی کـــه خال حکم را داشته باشد، از همه کارت‌های خال‌های دیگر
بیشتر است.
حاکــم باید یک بـــرگ را روی زمین بیاندازد. هـرکس باید یـک بــرگ از همان خــالی که حاکم بازی کرده روی زمین بیاندازد. وقتی هـــر چهـــار بازیکـــن کارت خود را روی زمین انداختند بررسی می‌کنیم کــدام کـــارت از بقیه با ارزش‌تــر است و آن کارت متعلق به هر بازیکنی بود، امتیاز آن دست به گــروه آن بازیکن میرسد. در این حـــالت گفته می‌شود که آن گروه یک دست می‌گیرد.
سپس کسی که دست قبل را گرفته بود باید شروع کند و به دلخواه یک کارت را روی زمین بیاندازد تا بازی به همین نحو ادامه پیدا کند.

بریدن در بازی حکم : اگر کسی کارتی از خالی که بازی می‌شود را نداشته باشد می‌تواند یک برگ از خال حکم را بازی کند و در اینصورت از آن‌جایی که ارزش کارت حکم از کار‌ت‌های دیگر بیشتر است، دست متعلق به او می‌شود.
اما نکته این‌جاست که اگر شخص دیگری هم کارت آن خال را نداشته باشد و او هم کارت حکم بازی کند یا به اصطلاح ببرد، از بین این دو نفر کارت حکمی که ارزش بالاتری داشته باشد دست را می‌گیرد.
برنده شدن در بازی حکم : هر گروهی که 7 دست بگیرد برنده بازی خواهد شدو آن راند را می‌برد و یک امتیاز می‌گیرد.

معرفی بازی حکم