هفت خبیث
هفت خبیث

بازی هفت خبیث به بازی هفت کثیف معروف است. این بازی به خاطر عدد هفتی که بازیکنان را جریمه می کند هفت خبیث گفته می شود

روش بازی هفت خبیث:
این بازی با پنجـاه و دو کــارت شروع شده و اگــر تعداد بازیکنـــان بیشتــر از پنج نفر باشد باید از دو دسته کارت استفاده شود. بــرای شــروع بــازی هفت خبیث به هـر نفـر هفت کارت داده می شود و باقی کارت ها در زمین قرار میگیرد.

بازی به این صورت شروع می شود که نفر اول باید کارتی متناسب با کارتی کـه روی زمیــــن گـــذاشته شده انتخاب کند و روی زمین بیندازد. در صــــورتی که خال مشابه را در دست خود نــداشته باشد بـایـد از روی زمین یک کارت جریمه بردارد.

زمانی که یکی از بازیکنان عدد هفت را در زمین بیندازد ، نفر بعدی در صورت نداشتن کارت هفت، باید دو کارت از زمین به عنوان جریمه بردارد.

بـــازی هفت خبیث تا جــــایی ادامه می یابد که برنده ی بازی بتواند تمـــام کارت های خود را روی زمین بگذارد و کـارتی در دست نداشته باشد.
این بازی فقط جهت سرگرمی است و جنبه ی دیگری ندارد…

هفت خبیث